Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hondenfotografie

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door van Helden Fotografie aangeboden diensten

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen van Helden Fotografie en de klant.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met van Helden Fotografie en de klant waarbij derden zijn betrokken.
2.3 Afwijkingen van deze algemene vooraarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes

3.1 Door van Helden Fotografie uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. van Helden Fotografie is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 30 dagen schriftelijk door de klant wordt bevestigd.
3.2 Geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW.
3.3 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten

Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid van Helden Fotografie

4.1 van Helden Fotografie verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van een goed vakmanschap uit te voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat van Helden Fotografie bepaalde werkzaamheden verrichten door derden.
4.2 van Helden Fotografie spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door van Helden Fotografie niet kan worden aangehouden, zal van Helden Fotografie de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
4.3 van Helden Fotografie gebruikt de persoon- of bedrijfsgegevens van de klant uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.
4.4 van Helden Fotografie aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van van Helden Fotografie is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de klant heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant

5.1 De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door van Helden Fotografie te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
5.2 De klant vrijwaart van Helden Fotografie voor eventuele aanspraken door derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.
5.3 De klant is gehouden alle financiële verplichtingen jegens van Helden Fotografie na te komen.
5.4 Als de klant bovengenoemde verplichtingen niet op niet tijdig nakomt is van Helden Fotografie gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, nog krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.
6.2 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan een week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 7. Betaling inzake fotografie

7.1 Na afspraak voor de fotoshoot wordt een factuur gestuurd voor het volledige bedrag. Deze factuur dient voorafgaand aan de fotoshoot middels een bankoverschrijving te worden voldaan. Na ontvangst van de betaling is de afspraak voor de fotoshoot definitief.
7.2 Per fotoshoot heeft de klant recht op bestanden in hoge en in lage resolutie van 3 foto’s. Meer foto’s kunnen worden afgenomen tegen betaling van €15,- per foto. Na ontvangst van de betaling worden de fotobestanden verstuurd.
7.3 Nabestellingen fotoproducten: Na bestelling van de fotoproducten bij van Helden Fotografie wordt binnen 2 werkdagen een factuur naar de klant verstuurd. Deze factuur dient door de klant gecontroleerd te worden en eventuele onjuistheden dienen binnen 2 werkdagen kenbaar te worden gemaakt. Zodra de totaalfactuur is voldaan worden de fotoprocucten door van Helden Fotografie besteld en zo spoedig mogelijk geleverd.

Artikel 8. Annuleren van de fotoshoot

8.1 Annuleren kan schriftelijk en telefonisch tot uiterlijk een week voor de geplande fotoshoot. Er wordt dan 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Indien de fotoshoot minder dan een week van te wordt afgezegd dient het volledige bedrag van de fotoshoot te worden betaald/
8.2 Slecht weer en ziekte: In geval van slecht weer of ziekte, wordt een fotoshoot uiteraard in goed overleg, geheel kosteloos, verplaatst.

Artikel 9. Levertijden fotoproducten

Op alle nabestellingen zitten levertijden, deze zijn per product verschillend. Van Helden Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn ontstaan.

Artikel 10. Fotoproducten

Fotoproducten (foto afdrukken, canvassen, plexiglas, Xpozers, collages, albums, e.d.), worden pas besteld bij de leverancier, als de totaalfactuur voor de bestellingen is voldaan. Indien fotoafdrukken, canvassen e.d. beschadigd worden afgeleverd, dient de klant dit binnen 24 uur na ontvangst kenbaar te maken aan van Helden Fotografie. Van Helden Fotografie is niet verantwoordelijk, wanneer het eindproduct, qua kleur, afwijkt van de weergave op het beeldscherm van de klant. De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm (zoals die waarmee van Helden Fotografie werkt), hierdoor kunnen de kleuren op je eigen beeldscherm anders ervaren dan de kleur en/of helderheid van de foto’s in werkelijkheid is. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding. Van Helden Fotografie is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door van Helden Fotografie gebruikte of geadviseerde leveranciers.

Artikel 11. Auteursrechten

Het auteursrecht van de foto’s en/of digitale bestanden blijft te allen tijde bij van Helden Fotografie (Monique van Helden). De digitale bestanden en foto’s zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in privésfeer, let hierbij op de Auteurswet, de klant koopt de bestanden en niet de rechten. Indien de klant ervoor kiest zelf foto’s op sociale media te plaatsen (zonder van Helden Fotografie logo), dan dient de naam van van Helden Fotografie of Monique van Helden, duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing naar www.vanHeldenHondenFotografie.nl in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen. Bij bevestiging van de afspraak, geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor website, sociale media, promotiemateriaal enz. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Wanneer de klant niet wil dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dient de klant dit vooraf, per email, kenbaar te maken aan van Helden Fotografie. Bij aanschaf van foto’s en/of digitale bestanden (Hoge resolutie) heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan foto’s en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken. Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op sociale media of andere websites te plaatsen. Bij twijfel over gebruik, neem gerust contact op.

Artikel 12. Privacy & Persoonsgegevens

van Helden Fotografie zal nooit de persoonsgegevens, zoals bij ons bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en ze zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen.
13.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.3 Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

 

Stein, 1 maart 2022